Kvalifikācijas

Sponsored link: Download Kvalifikācijas
kvalifikācijas darba izstrāde
. un izmantot teorētiskās zināšanas, lai formulētu un risinātu praktiskas problēmas. Kvalifikācijas darba mērķi ir:sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studenta teorētiskās zināšanas. aizstāvēt savu viedokli un pamatot to gan mutiski, gan rakstiski. Kvalifikācijas darbu aizstāv tie studenti, kuri vēlas iegūt profesionālo kvalifikāciju un. studiju programmu, nokārtojuši ieskaites un eksāmenus, saņēmuši pozitīvu kvalifikācijas prakses vērtējumu. Studenta kvalifikācijas darba izstrādi vada koledžas mācībspēks vai konkrētās jomas speciālists.

Language: latvian
PDF pages: 39, PDF size: 0.48 MB
Report
kvalifikācijas prakses rokasgrāmata jēkabpils agrobiznesa koledža
5.7. pamatojoties uz mācību prakses dokumentiem, novērtē mācību praksi.Praktikants: 6.1. iepazīstas ar mācību prakses mērėiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem; 6.2. izpilda mācību prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro mācību prakses vadītāju norādījumus; 6.3. ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, kā arī prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus; 6.4. noformē mācību prakses dienasgrāmatu un pārskatu un kopā ar raksturojumu iesniedz profesionālās izglītības iestādē.Prakses .

Language: latvian
PDF pages: 37, PDF size: 0.33 MB
Report
kvalifikācija „fizioterapeits” latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
0.5 KP/ 0.75 ECTS Doc. E.Lešenkovs Apgūts kurss „ Ievads fizioterapijā” Dot nepieciešamās zināšanas medicīnas ētikas jautājumos, kas nepieciešamas fizioterapijas speciālistiem ikdienas profesionālajā darbībā attiecībās ar kolēģiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem un radiniekiem, kā arī prasmi orientēties aktuālās sociālās problēmās, kas saistīts ar cilvēku garīgo un fizisko veselību. Studiju kursa pārskata lekciju laikā studenti tiek iepazīstināti ar medicīnas ētikas jautājumiem, kā arī analizētas .

Language: latvian
PDF pages: 24, PDF size: 0.48 MB
Report
kvalifikācija „fizioterapeits” 3.studiju gads studiju
Kursa nosaukums: Kursa kods: Kursa veids: Kursa līmenis: Studiju gads: Semestris: Kredīti: Docētāji: Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Kursa mērķis: Deontoloģija PBNPSF3114 Nozares profesionālās specializācijas kurss Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē5. 0.5 KP/ 0.75 ECTS Doc. E.Lešenkovs Apgūts kurss „ Ievads fizioterapijā” Dot nepieciešamās zināšanas medicīnas ētikas jautājumos, kas nepieciešamas fizioterapijas speciālistiem ikdienas profesionālajā darbībā attiecībās ar kolēģiem, pacientiem.

Language: latvian
PDF pages: 24, PDF size: 0.48 MB
Report
kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi
.  vietas  izvēle  jāsaista  ar  iespēju  izpildīt  prakses  uzdevumus  un  izstrādāt  kvalifikācijas  darbu.  Prakses  vieta  jāsaskaņo ar koledžas prakses vadītāju. 

Language: latvian
PDF pages: 15, PDF size: 0.13 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.