Modern Concepts Of Rural Road Development Manual

Sponsored link: Download Modern Concepts Of Rural Road Development Manual
draft fact sheet – new perspectives for eu rural development
Šā dokumenta/brošūras mērķis Šajā dokumentā ir sniegta informācija par LEADER pieeju un ir izskaidrots, kā to var izmantot lauku kopienu attīstībai. Tajā izklāstīta arī pamatinformācija par to, kā LEADER pieeja – neatņemama daļa no Eiropas Savienības (ES) lauku attīstības politikas – jāīsteno vietējā līmenī. Šajā dokumentā ietverts • LEADER koncepcijas apraksts; • LEADER pieejas galvenās iezīmes; • pamatizskaidrojums par to, kā LEADER pieeja darbojas uz vietas; • kontaktpunkti papildu informācijas .

Language: latvian
PDF pages: 21, PDF size: 0.47 MB
Report
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.