Profesija

Sponsored link: Download Profesija
profesijas pēc alfabēta - 4.pielikums ministru kabineta 2010.gada
7318 5151 3312 2529 3341 2522 3514 3311 2522 3513 2522 2529 3313 3311 3311 3312 3311 2619 3514 4311 3311 5151 3511 5151 3311 5151 2523 4224 5151 2611 2611 15 01 05 05 01 01 02 33 03 06 02 06 06 23 21 04 29 09 03 06 25 22 06 04 24 08 02 02 18 03 02 ADĪTĀJS ADMINISTRATORS Aizdevumu ADMINISTRATORS Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS Biroja ADMINISTRATORS Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS Datortīkla ADMINISTRATORS Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS Informācijas .

Language: latvian
PDF pages: 96, PDF size: 0.35 MB
Report
profesijas standarts
Ievçrot droðîbas Ievçrot droðîbas zîmes Droðîbas zîmes un Uzmanîba Droðîbas zîmes un signâlus un zîmes Reaìçt uz droðîbas signâli signâlu ierîces signâliem Spçja atpazît droðîbas signâlus un zîmes un atbilstoði reaìçt 1.5. Ievçrot Ievçrot elektrodroðîbas Elektrodroðîbas elektrodroðîbas un noteikumus noteikumi ugunsdroðîbas Ievçrot ugunsdroðîbas Ugunsdroðîbas noteikumus noteikumus noteikumi Novçrtçt riska iespçjas Pirmâ palîdzîba Rîkoties ugunsgrçka Rîcîba ugunsgrçka gadîjumâ gadîjumâ Rîkoties elektrotraumu.

Language: latvian
PDF pages: 33, PDF size: 0.24 MB
Report
profesijas standarts
. kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Language: latvian
PDF pages: 22, PDF size: 0.43 MB
Report
profesijas standarts
. • Piedalīties studentu / kolēģu profesionālajā pilnveidē • Prast ievērot konfidencialitāti Specifiskās prasmes profesijā I Novērtēšana • Ievākt datus par pacientu / klientu (attieksme pret savu.

Language: latvian
PDF pages: 21, PDF size: 0.52 MB
Report
profesijas standarts
.Reģistrācijas numurs PS 0158 Profesija Kvalifikācijas līmenis Nodarbinātības apraksts Lietišķās mākslas izstrādājumu modelētājs 3 Lietišķās .

Language: latvian
PDF pages: 17, PDF size: 0.46 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

profesijas

Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.