Radio Frequency Id

Sponsored link: Download Radio Frequency Id
radio mp3 wma buenos aires 200 stockholm 100 blaupunkt
Kompaktdisku dziņa sabojāšanas risks! Nedrīkst ievietot kompaktdiskus, kas nav apaļi (speciālas formas), kā arī kompaktdiskus, kuru diametrs ir 8 cm (Mini CD). Ražotājs neuzņemas atbildību par kompaktdisku dziņa bojājumiem, kas radušies pēc neatbilstošu disku izmantošanas. Piezīmes: • Lai darbība būtu nevainojama, lietojiet tikai kompaktdiskus ar Compact-Disc logotipu. • Blaupunkt nevar garantēt pret pavairošanu aizsargātu kompaktdisku vai tirdzniecībā pieejamo kompaktdisku matricu atbilstošu darbību. .

Language: latvian
PDF pages: 24, PDF size: 0.86 MB
Report
• latvijas radio 1 http://www.latvijasradio.lv/program/1/2010/03
Festivāla laikā tā dalībnieki prezentēja savas biznesa idejas un paveikto, un ar daudzveidīgām mārketinga aktivitātēm pārliecināja žūrijas komisiju un pircējus par sava produkta vienreizību un lieliskajām pielietošanas īpašībām. Sarunās lieti noderēja iepriekšējos tirdziņos gūtā pieredze komunikācijā ar klientu un pilnveidotās pārdošanas spējas, un būtiska nozīme bija tādiem kritērijiem kā preces kvalitāte, stenda noformējums un uzņēmuma koptēls. Reģionālajos tirdziņos atzinīgi novērtēto firmu produkcija .

Language: latvian
PDF pages: 13, PDF size: 1.33 MB
Report
universitâtes radio naba triumfç
. Ilmârs Ðlâpins tika atzîts par gada labâko radio programmas vadîtâju un arî par labâko gada radio reþisoru. Raidîjums “ZB uz mono” tika atzîts par gada labâko izklaides radio raidîjumu. Artûrs Mednis par raidîjumu “98% Funk” saòçma prçmiju kâ gada labâkais radio muzikâlo programmu vadîtâjs. “Kâ svaiga vçsma mûsu vidû ir ienâcis studentu radio NABA. Medicînas literatûrâ tiek skaidrots, ka naba izveidojas septîtajâ dienâ.

Language: latvian
PDF pages: 12, PDF size: 4.05 MB
Report
sergejs kruks radio karš propaganda latviešu valodā otrajā
. var likt noticçt visam, ja vien to izstâsta pienâcîgâ veidâ. Radio tieði uzrunâ klausîtâju un personificç informâciju, tâdçjâdi ir iespçjams., ka informâcija tiek uztverta nekritiski. Gebelss nepârtraukti uzsvçra radio nozîmi politikâ: “Bez radio un lidmaðînâm mûsu apstâkïos nav iedomâjams iekarot un nostiprinât varu.” Radio kâ “pârrobeþu lielgabals” kïuva par tieðo kara dalîbnieku. Kleinempfänger” pazeminâja cenu vçl divas reizes. Vâcijas valdîba aktîvi veicinâja radio tehnoloìijas, seviðíi magnçtisko ierakstu attîstîbu.2 Modernais medijs kïuva.

Language: latvian
PDF pages: 22, PDF size: 1.69 MB
Report
arcmod-05f02 radio modems
. Kanālu skaits Frekvences stabilitāte Izstarojuma tips Sakaru veids RADIO RAIDĪTĀJS Nesējas jauda Izstarojumi RADIO UZTVĒRĒJS Jūtība Blakus kanāla selektivitāte Nevēlamie izstarojumi MODEMS Interfeiss Interfeisa ligzda Datu ātrums virknes interfeisā Datu ātrums radio kanālā VISPĀRĒJIE Darba spriegums Patērētā strāva raidot uztverot Darba temperatūru.

Language: latvian
PDF pages: 12, PDF size: 0.27 MB
Report
1   2   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.