Strategiska

Sponsored link: Download Strategiska
stratēģiskā daļa rezekne
Veicināt radošo industriju attīstību; Pētniecības potenciāls Rēzeknes Augstskolā un Latgales Aparātbūves tehnoloģiju centrā; Radīt pievilcīgu pilsētvidi, sakārtojot infrastruktūru un dabas pamatnes teritorijas; ES struktūrfondu, valsts finansējuma un privāto līdzekļu piesaiste pilsētvides attīstībai; Privātās un publiskās partnerības attīstība dažādās jomās; Attīstīt Rēzekni kā nacionālas kultūras un izglītības centru; nozīmes

Language: latvian
PDF pages: 45, PDF size: 0.57 MB
Report
stratēģiskā vadīšana stratēģiskā vadīšana
Kā atšķirīgās prasmes MVU uzņēmumi parasti nemin efektivitāti un kvalitāti, jo visi uzņēmumi līdzīgi viens otram cenšas iegūt atbilstošus resursus un spējas, pieņemot darbā kvalificētākus speciālistus, iegādājoties jaunāko tehnoloģisko nodrošinājumu, uzlabojot kvalitāti un izveidojot arvien saistošākas un pilnvērtīgākas mārketinga kampaņas. Kā galvenos no uzņēmumu veiksmes un izaugsmes faktoriem lielākā daļa uzņēmēju min jaunievedumu ieviešanu un klientu pieaugošo prasību pilnvērtīgu apmierināšanu.

Language: latvian
PDF pages: 34, PDF size: 0.5 MB
Report
stratēģiskās dilemmas - latvijas ilgtspējīgas attīstības
Dilemmu tēmas skar, vai nu jautājumus, kuru risinājumi ir ar vidēja termiņa vai ilgtermiņa sekām, vai arī tos, kuru risināšanas process ir ilglaicīgs1. Bet netiek skartas problēmas, kuras, lai arī ir būtiskas attīstībai, tomēr ir īstermiņa (piemēram, inflācijas samazināšana), vai arī tēmas, kurās jau ir izdarītas praktiski negrozāmas izvēles (piemēram, eiro ieviešana). Stratēģisko dilemmu atrisinājums var būt nevis vienas alternatīvas izvēle un otras atmešana; tā var būt arī prioritāšu noteikšana .

Language: latvian
PDF pages: 24, PDF size: 0.26 MB
Report
informācija stratēģiskās plānošanas vajadzībām. 2008. gads
Lai veiktu šos uzdevumus, tiek izmantota LVC ikgadēji apkopotā pamatinformācija par satiksmes intensitāti un seguma vizuālo novērtējumu. Vēlamā rezultāta iegūšanai stratē iskās plānošanas līmenī šis informācijas apjoms ir pietiekams, lai, to izmantojot, veiktu aprē inus un rezultātā iegūtu uzskatāmu ainu par esošo stāvokli autoce u tīklā un nepieciešamo finansu apjomiem tā uzlabošanai.

Language: latvian
PDF pages: 29, PDF size: 0.44 MB
Report
meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās
Meža attīstības fonda 2009.gada projekta (līguma numurs 140909/S93 no 2009.gada 14.septembra) mērķis - izstrādāt meža apsaimniekošanas plānošanas atbalsta sistēmu meža īpašniekiem, nodrošinot šādu lēmumu pieņemšanu: • meža vērtēšana un meža vērtības noteikšana; • optimālā ikgadējā ciršanas apjoma noteikšana; • meža vērtības paaugstināšanas pasākuma plānošana; • koksnes resursu piegādes procesu plānošana un uzskaite. Projekta mērķa sasniegšanai tika risināti šādi uzdevumi: • ģeogrāfiskās informācijas .

Language: latvian
PDF pages: 73, PDF size: 6.87 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.